Download

Татах

Тахь 13 эрдэм шинжилгээний бүтээл татах

Хустайн байгалийн цогцолборт газар орчмын 2017 оны уур амьсгалын зарим үзүүлэлтийн жилийн явц

Хустайн нуруу, Баян голын сав газрын усний тэнцлийн судалгаа

ХБЦГ-ын ургамалжлын хөдлөлзүй, түүнд нөлөөлөх цаг агаарын болон бэлчээрлэлтийн нөлөө

Хустайн Нуруу Байгалийн Цогцолбор Газрын Хайлаасны(Ulmus pumila L.) популяцийн бүтцийн судалгаа

Хустайн Нуруу Байгалийн Цогцолбор Газрын Хайлаасны (Ulmus pumila L.) үрийн чанар, экофизиологийн судалгаа

Хустайн нурууны Амарын шонхор (Falco amurensis)-ын үржил, түүнд үзүүлэх нөлөө

ХБЦГ-т сэргээн нутагшуулж буй тахь (Equus ferus przew alskii Groves, 1986)-ийн тоо толгойн хөдлөлзүй, нягтшилаас хамааралт популяцийн шинж тэмдэг

ХБЦГ-т сэргээн нутагшуулж буй тахь (Equus ferus przewalskii Groves, 1986)-ийн паразитын судалгаа

Хустайн байгалийн цогцолборт газарт сэргээн нутагшуулж буй тахь (Equus ferus przewalskii Groves, 1986)-ийн сүргийн байршил, идээшил нутгийн хэмжээ, нягтшил