Хамраараа харилцах

Posted on 2 CommentsPosted in Uncategorized

Энэ нь 2 тахийн хамраараа харьцах харьцаа. (Эсвэл хамар биеийн харьцаа) Тахиуд бие биеийгээ үнэрлэж хамраараа мэдээлэл авдаг байна. Гэхдээ энэ мэдээллийг хэрхэн дамжуулдаг цааш нь хэрхэн хүлээн авч байгаа нь одоо болтол сайн судлагдаагүй байна.

Ойролцоо харилцаа

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Нас болон гэр бүлийн хамаарлаасаа болон тахиуд бие биеэсээ хэр ойрын зайд бэлчиж зогсож байгаа нь чухал ач холбогдолтой байна ( унага эхээсээ холддоггүй гэх мэт). Энэ зай нь тахь хоорондын харилцаанд чухал ач холбогдолтой ба сүрэг доторх эвтэй байдлыг бэхжүүлдэг байна.

Сүрэг үүсгэх

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorized

Тахь нь цөөн тоогоор сүрэг үүсгэдэг. Сүрэг нь нас биед хүрсэн азарга, нэгээс гурван тооны гүү ба унагануудаас бүрдэнэ. Түүнчлэн залуу азарганууд ба сүргээсээ хөөгдсөн бусад сүргийн гишүүд тусдаа сүрэг үүсгэдэг. Сүрэг үүсгэсэн тахиуд дарааах зан авирыг үзүүлдэг.