Хүний нөөц

Хүний нөөц

Удирдлага:                             - Захирал

- Дэд захирал (аль нэг албаны менежер байна)

- Нарийн бичгийн дарга, орчуулагч

Санхүү, аж ахуйн алба:          - Албаны дарга

- Ня-бо

- Нярав

- Механик жолооч

- Жолооч                                4

- Жижүүр                                3

Хамгаалалтын алба:             - Хамгаалалтын менежер (ХМ)

- Байгаль хамгаалагч         12

- Сахиул                                  2

Судалгаа, сургалтын алба:  - Судалгаа, сургалтын менежер (ССМ)

- Тахийн биологич    

- Амьтны биологич

- Ургамлын биологич

- Мэдээлэл зүйч

- Ян Бауманы тэтгэлэгт ажилтан

Аялал, жуулчлалын алба:    - Аялал, жуулчлалын менежер (АЖМ)

- Баазын зохион байгуулагч

- Тогооч                                               2

- Бармен

- Зөөгч

- Бэлтгэгч      

- Үйлчлэгч                                           4

- Хөтөч, тайлбарлагч

- Харуул                                                4

Орчны бүсийн алба:              - Орчны бүсийн менежер (ОБМ)

- Сум хариуцсан ажилтан                 3

Нийт орон тоо:           - Үндсэн ажилтан                                                       55