Хориглох зүйлс

Хориглох зүйлс

  • - Зөвшөөрөлгүй нэвтрэх;
  • - Бүдэг замаар, эсхүл замгүй газраар зорчих, шинэ зам гаргах;
  • - Тахь, бусад зэрлэг амьтдад 300 метрээс дотогш ойртох, үргээх, хашгирах;
  • - Отоглох, буудаллах, цайлах, гал түлэх, хоол хийх;
  • - Ан амьтан агнах, барих, үргээх, үүр, ноохойд ойртох;
  • - Галт зэвсэг болон ангийн хэрэгсэл авч явах;
  • - 40 км/цагаас илүү хурд хэтрүүлэх;
  • - Хог хаях;
  • - Дээрх зүйлсийг зөрчсөн тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулиар 300 мянгаас 5 сая хүртэлх төгрөгийн торгуультай.