Газрын гадарга

Газрын гадарга

    ХБЦГ нь геоморфологийн хувьд Төв азийн геоморфoлогийн их мужийн Орхон-Сэлэнгийн мужийн Туулын дэд мужид хамаарна (Манибазар ба бусад 1999). Цогцолборт газар далайн түвшнээс дээш 1100-1840 м, хамгийн нам газар нь Туул голын бэлчир 1190 м, хамгийн өндөр цэг нь Хустай уулын оргил - Хөшөөт 1843 м өргөгдсөн. Нутгийн 30 % нь далайн түвшнээс 1200-1300 м, 50 % нь 1300-1500 м өндөр. Нутгийн 80 % орчим нь уулархаг. Уулсын энгэр нь цавчим, чулуурхаг гадаргуутай, ар нь налуудуу, зөөлөн хөрстэй.