Байгаль орчны тухай хууль тогтоомж

Байгаль орчны тухай хууль тогтоомж

            - Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (www.legalinfo.mn)

            - Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль (www.legalinfo.mn)

            - Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай хууль (www.legalinfo.mn)

            - Усны тухай хууль (www.legalinfo.mn)

            - Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль (www.legalinfo.mn)

            - Ойн тухай хууль (www.legalinfo.mn)

            - Амьтны тухай хууль (www.legalinfo.mn)

            - Байгалийн ургамлын тухай хууль (www.legalinfo.mn)

            - Ургамал хамгааллын тухай хууль (www.legalinfo.mn)

            - Зөрчлийн тухай хууль (www.legalinfo.mn)

            Эдгээр бүх хуулийг бүрэн эх, найруулгаар www.legalinfo.mn цахим хуудаснаас уншиж, мөн татаж авч болно.